Anlita en kontrollansvarig i Stockholm

Står man som byggherre inför en byggnation där bygglov krävs så måste man också som regel anlita en kontrollansvarig som deltar genom hela processen. En kontrollansvarig är den som sätter ihop de kontrollplan som man som byggherre måste följa – en kontrollplan baserat på arbetets magnitud, svårigheter och som följer alla regler och lagar som finns; både gällande byggnadsregler och då det gäller säkerhet. Många byggherrar ser en anlitad kontrollansvarig som ett nödvändigt ont och något som har potential att stjälpa hela den byggnation som man ska genomföra och detta är en tankegång som man måste ändra och vrida till 180 grader.

Kort sagt; som byggherre ska man alltid se en kontrollansvarig som ett stöd och som en hjälpande hand som leder till att bygget i slutändan blir så bra som möjligt. Det finns alltså en lag som säger att man som byggherre vid större byggnationer måste anlita en kontrollansvarig – men finns det några regler för dessa, eller kan vem som helst anmäla sig som en kontrollansvarig?

Nej, naturligtvis så finns det regler och sedan 2013 så måste den kontrollansvarige man anlitar vara certifierad; något som ytterst viktigt om man ser till just Stockholm. I och med att det är där som man bygger mest i Sverige så har man också där det största behovet av verksamma kontrollansvariga och naturligtvis sådana som har en utbildning och ett certifikat som bevis på sin kompetens. En ocertifierad kontrollansvarig kan snarare förstöra en byggnation genom att sätta ihop en kontrollplan med brister än den kontrollplan som gör arbetet lättare, effektivare och säkrare. Vikten av att man som byggherre i Stockholm anlitar – och undersöker att denne är certifierad – en kontrollansvarig kan alltså inte nog poängteras.

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig sätter – som sagt – först och främst ihop en kontrollplan som ska följas genom hela bygget. Vidare så kommer denne att delta i tekniska samråd, genomföra kontroller och dokumentera kring dessa samt besiktiga arbetet som skett. De kontroller som görs av en kontrollansvarig är oanmälda och detta för att – helt enkelt – se om hans kontrollplan följs godtycklig och enbart då han är närvarande eller om den följs även då han är borta.

Skulle en kontrollansvarig vid en oanmäld kontroll av en byggnation i Stockholm upptäcka allvarliga brister och fel så är det hans jobb att meddela byggherren detta och vid behov även kommunen som i sin tur kan välja att stänga bygget. Det finns således viss makt i arbetet som kontrollansvarig; men som vi sa ovan – den huvudsakliga sysslan är att hjälpa byggherrar och att göra byggnationer både säkra, effektiva och enligt de byggregler- och lagar som finns. En kontrollansvarig gör – helt enkelt – det bästa ur varje byggnation som sker där ett bygglov krävs.

27 Oct 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?