Hur ofta ska lekplatser besiktigas?

Lekplatser och olika lekredskap ska enligt lag var säkra. Det är fastighetsägarens ansvar. Men hur ofta ska lekplatser besiktigas?

De är fastighetsägaren som har ansvar för de lekplatser som är utplacerade på deras mark. Man bör därmed se över stabilitet och eventuella skador regelbundet eftersom det annars kan resultera i böter. 

Hur ofta ska kontroll ske?

Det finns ingen lag som anger hur ofta kontroll måste ske. Däremot är lagen tydlig med att fastighetsägaren har ansvaret. Man bör därför sätta upp en egen besiktningsplan. Detta både för att säkerställa sig att besiktning sker regelbundet samt att man kan bevisa när besiktning skett senast. Skulle en personskada uppstå är det tryggt att kunna påvisa när besiktning senast genomfördes. 

Är fastighetsägaren ansvarig för alla personskador?

Nej, en lekplats kan exempelvis vandaliserats under natten varpå barn leker där dagen efter och skadar sig. Det är i praktiken omöjligt för fastighetsägaren att helt minimera risken för personskador. Men lagen säger att underhåll och översikt ska ske så att personskador begränsas. 

När bör kontroll ske?

Att göra en inspektion varje vår en god grundtanke. Under hösten och vintern kan tjäle, is och snö påverka redskapen i betydande grad. Det är alltså större risk att redskapen blir osäkra under en vintermånad än under sommaren. 

Ta för vana att besikta lekplatser och lekredskap tidigt på våren och ta direkt bort (eller stäng av) de som har uppenbara brister. 

Vilka krav ska vara uppfyllda?

I en lista på Brf-nytt anges att följande punkter bör ingå en kontroll. Beroende på var lekplatsen står samt vilka redskap som finns kan även ytterligare punkter tillkomma. 

Underlaget – Det ska vara stötdämpande underlag. Sand var länge vanligt men de stötdämpande gummimattorna blir allt mer populärt. 

Fallrisk - Se över fallhöjd och risken att barn faller från dessa höjder. Vilka fallskydd finns med räcken och staket?

Öppningar – Mått ska vara uppfyllda så att inte barnen lätt kan fastna.

Utstickande delar – Med utstickande delar kan personskador uppstå på barn som springer förbi den monterade lekplatsen. 

Underhåll – Finns det skruvar som är lösa, sprickor, springor eller annat som kan påverka säkerheten. Även ommålning ingår här även om det primärt inte är en säkerhetsrisk. Men om inte ommålning sker kommer träet i längden påverkas och ruttna. 

Tillgänglighet – Var står lekplatsen och hur tar man sig dit? Finns det saker på vägen som ökar risken för skador?

Vilka lagar reglerar?

Plan- och bygglagen (PBL) har lagar kring utemiljön. Här hittas exempelvis krav på att det ska finnas friytor samt krav på underhåll samt begränsning av olycksfallsrisk. 

Boverkets Byggregler (BBR) har lagar som påvisar hur fasta lekredskap ska hanteras på tomter. Lagen gäller för nyanlagda lekplatser eller ändringar på befintliga lekplatser. 

Produktsäkerhetslagen (PSL) anger att alla produkter som säljs ska vara säkra. Lagen gäller alla produkter och tjänster som erbjuds av näringsidkare (företag) men även för bostadsrättsföreningar då de upplåter dessa produkter till allmänheten.

8 Nov 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?