I dessa fall måste du anlita saneringsfirma

Skulle du hitta fuktskador, radon, asbest eller PCB i  byggmaterial i några av de fastigheter som du äger, måste man sanera det och få bort allt det som kan finnas av PCB, asbest eller radon i byggmaterial. Man måste även få bort allt som är angripet av fukt. Allt detta är farligt för människor att bo nära och vistas nära. Asbest och radon är egentligen naturliga gaser och kristaller som finns naturligt i jorden. Innan man kände till deras negativa egenskaper använde man en dem i byggmaterial för deras isoleringförmåga, brandbekämpning och för att de anpassade sig till sin omgivning. Därför ville man använda det som isoleringsmaterial.

Fuktsanering

Har man ett hus som har angripits av fukt är det farligt för alla att andas in de sporer som bildats. Fukt är nämligen en grogrund för svampangrepp och det ä svampens sporer som är farliga för oss människor att andas in. Det viktiga är att först får bort allt det område som har angripits av fukten. Då tar man bort allt det material osm har angripits av fukten; väggen, golvet, plattan, eller vad det nu är som har angripits. Sedan ser man till att allt bir torrt. Svamp trivs inte i torra miljöer.

Asbestsanering

Asbest är fibrer som finns naturligt i naturen i till exempel Ryssland, Nordamerika och Sydafrika. Man tyckte tidigt att asbesten hade bra egenskaper för isolering, brandegenskaper. Det farliga med asbesten är just när man river det. Därför måste man skydda både dem som river det och dem som finns i närheten. Man bygger särskilda luftslussar som skyddar omgivningen. 

Asbest är farligt när fibrerna frigörs och virvlar runt i luften. De kan då lägga sig i lungorna och ge andingssvårigheter och i värsta fall cancer. Därför är själva hanteringen av avfallet viktigt att veta hur man gör för att det inte ska orsaka mer skada.

Radonsanering

Radonsanering går i princip ut på samma sätt som asbestsaneringen; man river ut det byggmaterial som radonet befinner sig i. Har man ett hus som har utsatts för markburet radon, isolerar man husgrunden så att markradonet inte tränger in i huset. Finns det blåbetong i huset, gäller samma sak där; man måste avlägsna blåbetongen. Det kan vara ganska kostsamt, men eftersom människor och djur riskerar att utveckla cancer är det viktigt att få bort allt som kan innehålla radon.

PCB-sanering

PCB är PolyChlorerad Bifenyl och är mycket cancerframkallande miljögift som skadar immunnsystemetn, mag- och tarmkanaler, A-vtaminupptaget och förstör vår förmåga att föda friska barn. Man kan hitta PCB i bland annt fogningar, i golvmassa och i industrier. Man måste få bort allt material där det finns PCB, på samma sätt som radon- och asbestsaneringar genom att riva ut materialet.

8 Jul 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?